Posts

جملات ساده هلندی - سطح مبتدی و متوسط - ۳

https://t.me/nlfarsi/377
Wat zeg je daar?

چی گفتی؟ (صدای چی بود؟)

https://t.me/nlfarsi/378
Was jij dat George? of was dat meneer dinosaurus? Dinosaurus!

تو بودی جورج؟ یا اینکه آقای دایناسور بود؟ دایناسور!

https://t.me/nlfarsi/379
Als George in bad moet, gaat meneer dinosaurus met hem mee.

اگر جورج حمام برود، آقای دایناسور هم همراهش میرود. وقتی جورج حمام میرور، آقای دایناسور هم همراهش میرود.


واژگان و گرامر:
عبارت wat zeg je به طور کلی وقتی به کار می‌رود که متوجه حرف طرف مقابل نمی‌شوید.هر چند فعل در زمان دوم شخص t می‌گیرد اما وقتی فعل قبل از فاعل باشد، مثلا در جملات سوالی، حرف t اضافه نمی‌شود. مثل: Wat zeg je?بر خلاف زبان انگلیسی فعل was در زمان دوم شخص نیز به کار می‌رود: Was jij dat? Jij was dat.در صورتیکه جمله با als شروع شود، فعل به انتهای جمله می‌رود: Als George in bad moet.در ادامه، جمله دوم با فعل شروع می‌شود چون مکان اول توسط عبارت شرطی گرفته شده و فعل باید در مکان دوم قرار بگیرد: v    [Als Goerge in bad moet] gaat meneer dinosauros met hem mee.فعل جمله آخر meegaan است که از ه…

جملات ساده هلندی - سطح مبتدی و متوسط - ۲

https://t.me/nlfarsi/372
Soms vindt George het leuk om Peppa bang te maken met meneer dinosaurus.

گاهی اوقات جورج دوست دارد که Peppa را با آقای دایناسور بترساند.
https://t.me/nlfarsi/373
Veel te eng!

خیلی ترسناکه!
https://t.me/nlfarsi/374
Tijdens het eten zit meneer dinosaurus naast George.

موقع غذا، آقای دایناسور کنار جورج مینشیند.

واژگان و گرامر:
عبارت leuk vinden به معنای دوست داشتن است در حدی که از چیزی خوشت بیاد (نه در حد عاشق بودن).در جمله اول و سوم جمله با کلمه با عبارتی غیر از فاعل شروع شده و بنابراین سپس فعل قرار می‌گیرد و بعد از آن فاعل.ترکیب om...te در جمله اول در واقع برای چسباندن دو قسمت جمله است که در فارسی به «که» ترجمه می‌شود.لغت bang برای مفهوم ترس به کار می‌رود.معادل خیلی در هلندی heel است مثلا heel eng یعنی خیلی ترسناک. اما وقتی در ترکیب صفت با te باشد از veel استفاده می‌شود.لغت eten در صورت فعلی یعنی خوردن اما در حالت اسمی یعنی غذا.بعد از tijdens اسم می‌آید. در صورتیکه بخواهیم جمله بگوییم از terwijl استفاده می‌کنیم.

Ik vind jou leuk.
Hij vindt het leuk om met mij t…

جملات ساده هلندی - سطح مبتدی و متوسط

https://t.me/nlfarsi/367
Meneer dinosaurus is verdwaald. آقای دایناسور گم شده.
https://t.me/nlfarsi/368
Meneer dinosaurus is het lievelingsspeelgoed van George. Dinosaurs. آقای دایناسور اسباب بازی محبوب جورج است. دایناسور!
https://t.me/nlfarsi/369
George vindt meneer dinosaurus lief. جورج آقای دایناسور را دوست دارد.
واژگان و گرامر:verdwalen: گم شدن.جنسیت کلمه speelgoed از نوع het است.کلمه ترکیبی: دو کلمه lieveling و speelgoed با هم ترکیب شده‌اند و مانند اکثر کلمات ترکیبی، حرف s به وسط آنها اضافه شده.سوم شخص مفرد: در انتهای فعل vind حرف t اضافه شده. از مصدر vinden.صفت lief به معنی دوست داشتنی است.وقتی بعد از فعل vinden مفعول (در اینجا dinosaurus) و بعد صفت (در اینجا lief) می‌آید، به مفهوم بیان یک احساس از طرف فاعل (در اینجا George) است.کلمات هم خانواده:فعل: Speel/Spelen بازی کردناسم: Spel/Spelletje/Spellen بازیاسم: Speelgoed اسباب بازی We verdwalen altijd als je de kaart leest.
Als je verdwaald bent dan is een kaart nogal nuttig.
Dat in mijn lieveling!
Mijn lievelingskleur is rood.

Letter c - تلفظ حروف زبان هلندی

Letter c in Nederlands volgt bijna dezelfde regels als in het Engels. Dat betekent dat c meestal als k wordt uitgesproken tenzij de volgende letter e, i of ij is. In dat geval wordt de letter c als s uitgesproken.
Let er wel op dat ch als g uitgesproken wordt.


این حرف در هلندی صدای ک دارد مگر قبل از e، i، ij که صدای س دارد. همچنین در ترکیب ch صدای خ دارد مگر در کلمات فرانسوی که صدای ش دارد.

صدای ک:

CorrectieCadeauCafeCakeCodeTacoActieBaconCacaoCaviaClaimCoachCasinoDefectScorenCabaretCollegaCassette

صدای س:

CijferCilinder CentCentrumCeintuur

یادگیری تلفظ در زبان هلندی - Letter B

Letter b in Nederlands wordt uitgesproken zoals in het Engels. Hoewel in Nederlands is de uitspraak van b en p veel dichterbij elkaar.

یادگیری تلفظ در زبان هلندی - حرف A

A

تلفظ حرف a به سه شکل می‌تواند باشد. دو مورد اول در لغات اصیل هلندی دیده می‌شود و مورد سوم در لغات عاریه گرفته شده از زبانهای دیگر. در صورتیکه در یک هجای کوتاه باشد به صورت «آ» تلفظ می‌شود. یعنی شبیه لغت «آبان» اما توجه داشته باشید که برخلاف فارسی که آ صدای کشیده است، در هلندی صدایی کوتاه است و بیشتر به تلفظ لغات cut یا not در انگلیسی شبیه می‌باشد. مثال: man, pak, rat.در صورتیکه در یک هجای بلند باشد به صورت «ـَ» تلفظ می‌شود. مثلا شبیه کلمه «بَد» اما دوباره دقت کنید که این بر خلاف فارسی یک صدای کشیده است. این صدا در انگلیسی نیز مشابه دقیقی ندارد. مثال: maan, paard, klaar.
در این حالت معمولا این حرف تکرار می‌شود و به صورت aa نوشته می‌شود مگر اینکه بر اساس قانون املایی هلندی، کشیده بودن هجا قابل تشخیص باشد.در لغاتی مانند tram, impact یا jam که از زبانهای دیگر وارد زبان هلندی شده‌اند، هرچند حرف a در زبان اصلی صدای «ـَ» کوتاه (شبیه فارسی و انگلیسی) داشته، در زبان هلندی نزدیکتر به صدای «ـِ» تلفظ می‌شود.
نام حرف a به صورت حالت ۲ تلفظ می‌شود.

Genoeg vs. voldoende - یادگیری زبان هلندی

Afbeelding
Wat is het verschil tussen genoeg en voldoende. Ze zeggen allebei dat iets niet te weinig en niet te veel is. Dus zijn ze bijna synoniemen, en eigenlijk in veel gevallen inderdaad ook zo. Maar soms kun je de ene gebruiken en niet de andere. Het belangrijkste waar je op moet letten, is de stam van het woord voldoende. En dat is het werkwoord voldoen. Dus als iets voldoende is, dan voldoet dat aan jouw verwachtingen, en geeft je waarschijnlijk ook wel voldoening. Dat is een positief gevoel achter het woord voldoende. Aan de andere kant, heeft genoeg dit gevoel niet. Dat wil niet zeggen dat genoeg altijd een negatieve gevoel bij zich heeft, maar soms toch wel. Bijvoorbeeld als je zegt "Ik heb er genoeg van gehad" of "genoeg is genoeg". Denk ook nu wanneer kun je zeggen "ik weet nu voldoende"!

دو کلمه genoeg و voldoende در زبان هلندی تقریبا هم معنی هستند. تا حدودی می‌توان گفت genoeg معادل «بس» است و voldoende معادل «کافی» است. نکته اصلی در تفاوت این دو کلمه …

Zowel buiten als binnen

Afbeelding
Zowel buiten als binnen
Laten we goed beginnen!
Helpt u ons alstublieft om dit restaurant en de omgeving schoon en plezierig te houden door de afvalcontainers te gebruiken.

هم بیرون و هم داخل بیایید خوب شروع کنیم! لطفا به ما کمک کنید تا این رستوران و محیط اطراف را تمیز و لذت بخش نگه داریم با استفاده از سطلهای زباله.
Both outside and inside Let's start well! Help us please to keep this restaurant and surroundings clean and enjoyable by using the waste containers.


In de nederlandse taal, de combinatie "zowel X als Y" wordt gebruikt als wat je zegt geldt voor X en Y allebei. 
Het woord "omgeving" wordt vaak in clausule "xxx en de omgeving" gebruikt en dat betekent dan "xxx en de omgeving van xxx".
Het bijvoeglijk naamwoord "plezierig" is gemaakt door het achtervoegsel "-ig" aan het eind van "plezier" toe te voegen.
در زبان هلندی ترکیب zowel X als Y زمانی استفاده می‌شود که هر دوی X و Y مد نظر باشند و در فارسی معمول…

weet ik veel - یادگیری زبان هلندی

Afbeelding
Weet ik veel In de nederlandse taal, wanneer je wilt zeggen dat je iets niet weet, kun je de uitdrukking gebruiken: "Weet ik veel"! Dat is afkomstig van een Joodse gezegde en betekent dat men niet veel ervan weet.
اصطلاح «weet ik veel» در زبان هلندی به معنی «نمی‌دانم» است برخلاف معنای ظاهری آن و ریشه آن یک اصطلاح یهودی است. Weet ik niet Nou, waarom zegt men dan "weet ik niet" in plaats van "ik weet het niet"? Het antwoord is dat je allebei kunt gebruiken. Alleen, zoals in vele andere gevallen, kun je de zin beginnen met het object beginnen. In dat geval komt het werkwoord in de tweede positie en daarna de subject. 
Dan wordt het "Dat weet ik niet". Let er ook wel op dat in dit geval zou je het lidwoord "het" niet gebruiken, maar dat wordt vervangen door "dat". En dan in gesproken taal, zou je eventueel het woord "dat" ook weglaten. Dan wordt het "Weet ik niet". 
در زبان هلندی جمله «ik weet het niet» به مع…