Beatrix 80 jaar


برای دیدن ویدئو اینجا کلیک کنید: https://nos.nl/artikel/2214526-beatrix-op-de-rampplek-als-een-moeder-die-troost-kwam-bieden.html

این ویدئوی بالا به مناسبت هشتاد سالگی ملکه سابق هلند مربوط به بازدید ملکه سابق از محل دو حادثه در سالهای ۱۹۹۲ و ۲۰۰۰ می‌باشد. متنهای زیر سعی شده که نزیک به کلمات ادا شده باشد و اندکی با زیرنویس درون فیلم تفاوت دارد.


En hier was ze echt de vrouw die ... ja toch de moederfiguur was die kwam om mee te leven, om mee te rouwen en om mensen troost te bieden. Ja, en dat heeft op mij grote indruk gemaakt op de manier waarop zij dat gedaan heeft.
و اینجا او زنی بود که ...  مثل یک مادری که آمده بود که همدردی کند، همراه [حادثه دیدگان] عزاداری کند و به مردم تسلی دهد. بله، و طوری که او این کار را انجام داد روی من تاثیری بزرگی گذاشت.

Aan de ene kant is het wel dubbel, omdat je wel beseft dat er iemand heel belangrijks komt. Maar aan de andere kant vond ik ook dat we nog [Ja] echt mensen te zoeken hadden, en beter daar onze tijd aan konden besteden.
از یک طرف  متوجه هستی که شخص بسیار مهمی اومده. اما از طرف دیگه احساس کردم که واقعا [هنوز] انسانهایی بودند که ما باید پیداشون میکردیم، و بهتر بود وقتمان را صرف آن میکردیم.

Heel erg serieus. Daar was ook alle reden voor, uiteraard. Maar ook de manier waarop ze liep en met haar lichaamstaal kon je zien dat ze echt vreselijk onder de indruk was van wat hier gebeurd was.
خیلی کاملا جدی. البته مطمئنا باید هم اینطور می‌بود. اما همچنین طرز راه رفتنش ... و در حرکاتش میتونستی ببینی که واقعا خیلی تحت تاثیر واقعه بود.

Ik wil gewoon weten, en dat sprak ze ook uit, wat hier aan de hand is. En zij vroeg ook onderweg... van goh... wat is hier en wat is daar? Was die vuurwerkfabriek hier? Waar zijn de brandweermensen, zeg maar, omgekomen. 
میخوام بدونم، و همین را هم گفت، که اینجا چه خبره. و در طول مسیر هم می‌پرسید ... که ... اینجا چیه و اونجا چیه؟
کارخانه وسایل آتش بازی اینجا بود؟ آتش نشان ها کجا فوت کردند؟

Ze was geschokt om wat ze hier zag. En dat was ook zo. 
از آنچه اینجا می‌دید شوکه شده بود. و همینطور هم [شوکه کننده] بود.

Ik werd ook emotioneel, dat was eigenlijk op het moment dat ze vertelden dat ze een gezien hadden gevonden waar we op zoek naar waren geweest. Dus dat was het moment inderdaad dat ik echt emotioneel werd. En als in een hele natuurlijke reactie sloeg de koningin de arm om mij heen. Ja dat is wel een moment dat je nooit vergeet. Dan vergeet je ook even op dat moment dat zij de koningin is, zeg maar. Dan is het iemand die je gewoon echt oprecht troost.
من هم احساساتی شدم، در واقع زمانی بود که [به من] گفتند که یک خانواده که ما دنبالشون میگشتیم را پیدا کرده بودند. اون موقع حقیقتا زمانی بود که من واقعا احساساتی شده بودم. و در یک عکس العمل کاملا طبیعی ملکه دستش را دور من انداخت. آره، این یک لحظه‌ای است که هیچ وقت فراموش نمیکنی. در اون موقع حتی یک لحظه فراموش میکنی که او ملکه است. در اون لحظه او کسی است که فقط تو را صمیمانه تسلی میدهد.

Een mevrouw zei na afloop tegen mij: het was net een moeder die langskwam, die troost kwam bieden. En als dat gezegd wordt, is dat mooi. 
یک خانم بعد از پایان به من گفت: او مثل یک مادر بود که آمد سر بزند، آمد تسلی بدهد. و وقتی چنین چیزی گفته شود، این زیباست.

Het is troost, belangstelling. Laten zien dat je als iemand, zeg maar, als hoogwaardigheidsbekleder als de belangrijkste persoon zeg maar in de nederlandse rechtstaat oprecht geïnteresseerd bent in wat je bevolking beweegt.
این تسلی است، اهمیت دادن است. نشان دهی که بعنوان یک شخص رده بالا، بعنوان مهمترین شخص در چارچوب قانونی هلند، صمیمانه علاقه‌مندی به آنچه مردمت را تکان میدهد (منظور از نظر احساسی تکان میدهد).


🔍 چند لغت انتخابی:
meeleven همدردی
rouwen عزاداری
troost تسلی
indruk maken تاثیر گذاشتن
onder de indruk تحت تاثیر
Aan de ene kant از یک طرف
Aan de andere kant از طرف دیگر
lichaamstaal = body langauge (ترجمه شده به حرکات)
wat hiet gebeurd was = (ترجمه شده به واقعه) = اینجا چه اتفاقی افتاده است

🔍 وقتی افعال به #آخر_جمله منتقل میشوند میتوان آنها به ترتیب اصلی و یا از آخر به اول گفت. مثلا جمله zij heeft dat gedaan که بعد از waarop آمده و باعث شده فعل heeft هم به آخر منتقل شود را میتوان به دو صورت گفت:
...waarop zij dat heeft gedaan.
...waarop zij dat gedaan heeft.

🔍 همانطور که قبلا اشاره شد ee مثلا در een #صدای_کشیده دارد. در عبارت aan de ene kant کلمه ene در واقع een+e است که چون بر اساس قوانین تلفظ میتوان تشخیص داد که اولین هجای ene نیز بلند میباشد، بنابراین اولین حرف e حذف شده است.

🔍 کلمه gewoon در اصل به معنای «ساده» است. اما وقتی به صورت قید به کار می‌رود، معادل لغت انگلیسی simply میباشد و معادل دقیق در فارسی ندارد.

🔍 کلمه goh (که به صورت «خـُ» تلفظ می‌شود) یک صوت در زبان هلندی میباشد و معنی خاصی ندارد.

🔍 عبارت zeg maar هم بار معنایی خاصی ندارد و کاربرد آن شبیه عبارت «به اصطلاح» در فارسی است و معمولا در مکالمه وقتی به کار می‌رود که گوینده دنبال کلمه مورد نظر میگردد. در متن بالا این عبارت از ترجمه حذف شده است.

🔍 جمله waar zijn ze omgekomen در زمان #ماضی_نقلی است. همانطور که قبلا اشاره شد برای ساختن زمان ماضی نقلی بسته به فعل از فعل کمکی hebben یا zijn استفاده میشود. مثلا komen از دسته افعالی است که به همراه zijn می‌آید.بنابراین تمام مشتقات آن نیز همینطور هستند با وجود اینکه از نظر معنایی به هم ربطی ندارند. اما چون فعل omkomen جداشدنی است پیشوند ge- قبل از قسمت اصلی فعل می‌آید.

🔍 حرف g در koningin تقریبا تلفظ نمیشود. به عبارت دقیقتر جزئی از ترکیب ng میباشد.

🔍 حرف t در لغت reactie با صدای س تلفظ میشود.

🔍 فعل langskomen به معنی سرزدن و نزدیک به لغت visit در انگلیسی است.

🔍 لغت belang به معنی «علاقه» و «اهمیت» است و belangstelling به معنی علاقه داشتن یا اهمیت دادن است. در همین خانواده لغت belangrijk به معنی مهم است.

🔍 فعل zien به معنی دیدن است و laten zien به معنی نشان دادن است.

🔍  لغاتی که در گرامر از نظر #جنسیت خنثی نیستند با حرف تعریف de می‌آیند (بر خلاف het). این لغات وقتی صفت بگیرند، به #انتهای_صفت همیشه حرف e اضافه می‌شود، مثل belandrijkste persoon. نکته دیگر اینکه در هلندی برای ساختن صفات #تفضیلی و عالی (بر خلاف زبان انگلیسی) بدون توجه به تعداد هجاهای صفت همبشه er و st اضافه میشود، مثل belangrijkst.

🔍 وقتی یک هجا در وسط کلمه‌ای با حرف صدادار شروع میشود و حرف قبل از آن نیز حرف صدادار باشد، بالای حرف اول این هجا #دونقطه گذاشته میشود. مثل:  geïnteresseerd چون در غیر اینصورت دو حرف ei را باید بعنوان یک صدا در نظر گرفت.

Reacties

۲ تبلیغات