یادگیری زبان هلندی


در زبان هلندی پسوند en هم در ساخت مصدر افعال کاربرد دارد و هم در ساختن شکل جمع کلمات. بنابراین مهم است که بتوان تشخیص داد که کلمه‌ای که در یک متن به کار رفته است، حتی در صورت ظاهر مشابه، در نقش فعل است یا اسم. آشنایی با برخی از این کلمات مطمئنا در این زمینه کمک خواهد کرد.


 • Verhalen
  • در نقش اسم: قصه‌ها. جمع کلمه verhaal. 
  • در نقش فعل: به معنی داستان گفتن و روایت کردن و همچنین به معنی خسارت گرفتن.
 • Boeken 
  • در نقش اسم: کتابها. جمع boek
  • در نقش فعل: رزرو کردن
 • Dromen 
  • در نقش اسم: خوابها. جمع droom
  • در نقش فعل: خواب دیدن.
 • Stellen 
  • در نقش اسم: جمع کلمه stel به معنی «زوج» و یا «ست» یعنی تعدادی اشیاء مشابه.
  • در نقش فعل، مثلا به صورت vraag stellen به معنی سوال پرسیدن.
 • Voetballen
  • در نقش اسم به معنی توپهای فوتبال است. کلمه voetbal هم به معنی ورزش فوتبال و هم توپ آن است.
  • در نقش فعل نیز می‌توان به معنی فوتبال بازی کردن استفاده کرد.
 • Spiegelen
  • این کلمه فقط نقش فعلی می‌تواند داشته باشد به مفهوم «تکرار کردن» مانند آینه.
  • کلمه spiegel به معنی آینه است اما جمع آن به شکل spiegels است.

Reacties

۲ تبلیغات