یادگیری تلفظ در زبان هلندی - حرف A

A

Scheidbare en onscheidbare werkwoorden zijn een van de belangrijke onderwerpen in nederlandse grammatica. Hier lees je meer over deze werkwoorden.

In de nederlandse taal, nieuwe werkwoorden gemaakt kunnen worden door een prefix toe te voegen aan een simpel werkwoord. Zo'n samengestelde werkwoorden schrijf je soms als een woord en soms niet. Hier wordt uitgelegd wanneer je het voorvoegsel en het werkwoord gesplitst kunnen worden, en wat de gevolgen hiervan zijn.

تلفظ حرف a به سه شکل می‌تواند باشد. دو مورد اول در لغات اصیل هلندی دیده می‌شود و مورد سوم در لغات عاریه گرفته شده از زبانهای دیگر.
 1. در صورتیکه در یک هجای کوتاه باشد به صورت «آ» تلفظ می‌شود. یعنی شبیه لغت «آبان» اما توجه داشته باشید که برخلاف فارسی که آ صدای کشیده است، در هلندی صدایی کوتاه است و بیشتر به تلفظ لغات cut یا not در انگلیسی شبیه می‌باشد. مثال: man, pak, rat.
 2. در صورتیکه در یک هجای بلند باشد به صورت «ـَ» تلفظ می‌شود. مثلا شبیه کلمه «بَد» اما دوباره دقت کنید که این بر خلاف فارسی یک صدای کشیده است. این صدا در انگلیسی نیز مشابه دقیقی ندارد. مثال: maan, paard, klaar.
  در این حالت معمولا این حرف تکرار می‌شود و به صورت aa نوشته می‌شود مگر اینکه بر اساس قانون املایی هلندی، کشیده بودن هجا قابل تشخیص باشد.
 3. در لغاتی مانند tram, impact یا jam که از زبانهای دیگر وارد زبان هلندی شده‌اند، هرچند حرف a در زبان اصلی صدای «ـَ» کوتاه (شبیه فارسی و انگلیسی) داشته، در زبان هلندی نزدیکتر به صدای «ـِ» تلفظ می‌شود.


   Een onscheidbaar werkwoord wordt altijd als een woord geschreven. Ook als het aan begin of aan het eind van de zin is. Maar een scheidbaar werkwoord wordt normaal gesproken gesplitst, dat wil zeggen, dat het voorvoegsel naar het eind van de zin wordt verplaatst. Let er wel op dat als een scheidbaar werkwoord zelf ook achteraan in de zin zit, dan wordt het gewoon als een woord geschreven.

   نام حرف a به صورت حالت ۲ تلفظ می‌شود. 

   Reacties