آموزش جملات ساده هلندی - سطح مبتدی و متوسط - ۳


https://t.me/nlfarsi/377
Wat zeg je daar?

چی گفتی؟ (صدای چی بود؟)


https://t.me/nlfarsi/378
Was jij dat George? of was dat meneer dinosaurus? Dinosaurus!

تو بودی جورج؟ یا اینکه آقای دایناسور بود؟ دایناسور!


https://t.me/nlfarsi/379
Als George in bad moet, gaat meneer dinosaurus met hem mee.

اگر جورج حمام برود، آقای دایناسور هم همراهش میرود. وقتی جورج حمام میرور، آقای دایناسور هم همراهش میرود.واژگان و گرامر:


  • عبارت wat zeg je به طور کلی وقتی به کار می‌رود که متوجه حرف طرف مقابل نمی‌شوید.
  • هر چند فعل در زمان دوم شخص t می‌گیرد اما وقتی فعل قبل از فاعل باشد، مثلا در جملات سوالی، حرف t اضافه نمی‌شود. مثل: Wat zeg je?
  • بر خلاف زبان انگلیسی فعل was در زمان دوم شخص نیز به کار می‌رود: Was jij dat? Jij was dat.
  • در صورتیکه جمله با als شروع شود، فعل به انتهای جمله می‌رود: Als George in bad moet.
  • در ادامه، جمله دوم با فعل شروع می‌شود چون مکان اول توسط عبارت شرطی گرفته شده و فعل باید در مکان دوم قرار بگیرد: v    [Als Goerge in bad moet] gaat meneer dinosauros met hem mee.
  • فعل جمله آخر meegaan است که از هم جدا شده و mee به انتهای جمله منتقل شده است. همچنین gaat زمان سوح شخص فعل gaan است.


Wat zeg je nou?
Je zegt het niet goed.
Dat zeg je beter.
Wat zei je?
Jij was er niet.
Hij was er wel.
Ik was er ook niet.
Als ik er was, kon ik hem zien.
Als je meegaat, kunnen we dat samen zien.
Ik ga met jullie niet mee.
Ga jij dan met ons dan mee?
Morgen ga ik wel mee als het niet regent.
Als het niet regent, ga ik morgen wel mee.

Reacties

۲ تبلیغات