آموزش جملات ساده هلندی - سطح مبتدی و متوسط - ۸


https://t.me/nlfarsi/402
Een detective is een heel belangrijk persoon die goed dingen kan vinden.
یک کارآگاه یک شخص خیلی مهم است که خوب میتونه چیزها را پیدا کنه.

https://t.me/nlfarsi/403
Ik, ik. Ik kan goed dingen vinden.
من، من. من خوب میتونم چیزها را پیدا کنم.

https://t.me/nlfarsi/404
Oké. Peppa is de detective.
اوکی! Peppa کارآگاه باشه.

https://t.me/nlfarsi/405
George, ik ben de detective.
جورج، من کارآگاه هستم.
https://t.me/nlfarsi/406
Ik zal je helpen meneer dinosaurus te vinden.
من به تو کمک میکنم آقای دایناسور را پیدا کنی. 

واژگان و گرامر:

  • جمله اول از دو بخش تشکیل شده که در بخش دوم به دلیل استفاده از حرف ربط die فعلها به انتهای جمله می‌روند.
  • کلمه goed در اینجا نقش قید دارد (یعنی در توصیف فعل vinden است).
  • فعل kunnen در اول شخص و سوم شخص به صورت kan است اما در دوم شخص kunt.
  • جمله آخر زمان آینده است: فعل کمکی zal استفاده شده است.
  • در انتها، چون دو فعل helpen و vinden در یک جمله به کار رفته است از حرف te بین آنها استفاده شده است.

Een detective kan goed dingen vinden. (چیزها را خوب پیدا کند)
Een detective kan goede dingen vinden. (چیزهای خوب را پیدا کند)
Dat is heel belangrijk. Dat moet je weten.
Wie de belangrijkste persoon in de wereld.
Dit is een lamp die ik leuk vind.
Ik vind deze lamp leuk.
Ik zal proberen meneer dinosaurus te vinden.


Reacties

۲ تبلیغات