افعال انعکاسی        شکل فاعلی     
    شکل انعکاسی
مفرد
اول شخص
ik
 mij - me
دوم شخص (خودمانی)
jij - je
je
دوم شخص (خطاب محترمانه)
u
zich
سوم شخص - مذکر
hij
zich
سوم شخص - مونث
zij - ze
zich
سوم شخص - خنثی
het
zich
جمع
اول شخص
wij - we
ons
دوم شخص (خودمانی)
jullie
je
دوم شخص (خطاب محترمانه)
u
zich
سوم شخص
zij - ze
zich


از نظر گرامری افعال انعکاسی به افعالی گفته می‌شود که فاعل و مفعول اصلی آنها یکی است. به عبارت دیگر منظور از انعکاسی بودن لزوم تکرار فاعل (مثلا ik) در نقش مفعولی (me) بعد از فعل است. در عمل برای افرادی که زبان هلندی زبان مادریشان نیست این که باید فاعل را به عنوان مفعول اول تکرار کرد لزوما واضح نیست و بنابراین باید این افعال را به مرور زمان شناخت و آنها را به خاطر سپرد.

گاهی با اضافه کردن ضمیر انعکاسی به یک فعل، معنی جدیدی ساخته می‌شود. مثلا zich vestigen یک نمونه است که ضمیر انعکاسی سوم شخص مفرد zich در آن استفاده شده است. فعل vestigen به معنی تاسیس کردن یا بنانهادن است اما zich vestigen به معنی ساکن شدن است.

فعل voelen به معنی حس کردن چیزی است، مثل pijn voelen به معنی درد را حس کردن. همچنین در مورد احساس درونی شخص به کار می‌رود اما در آنصورت به صورت فعل انعکاسی خواهد بود، یعنی مثلا در مورد احساس مریضی یا بهتر شدن از مریضی: ik voel me niet lekker یعنی احساس خوبی ندارم، احساس مریضی می‌کنم.
با توجه به اینکه افعال انعکاسی اصولا در مورد اشیاء به کار نمی‌روند این سوال پیش می‌آید که سوم شخص خنثی در چه زمانی کاربرد دارد. در جواب باید گفت که کلماتی مانند meisje و kind (به ترتیب به معنی دختر و بچه) از نظر گرامری خنثی هستند.
Het kind herinnert zich niks.
Dat meisje kan zich voorstellen hoe dat moet.

در اینجا می‌توان لیستی از اکثر افعال انعکاسی در زبان هلندی را دید:

Reacties

۲ تبلیغات